agalinho

23 teksty – auto­rem jest aga­linho.

Być po­zytyw­nym człowiekiem wca­le nie oz­nacza uni­kania ne­gatywów świata, tyl­ko sta­wianie im czoła z uśmie­chem na twarzy bądź w duchu. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 30 września 2012, 11:43

Jedną z naj­gor­szych wad ludzkich jest nieumiejętność do­cenienia wy­siłku, ja­ki wkładają in­ni w nasze życie. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 13 lipca 2012, 13:39

Ludziom w tych cza­sach już na­wet nie są pot­rzeb­ne cu­da - za­dowolą się by­le czym. 

aforyzm • 12 czerwca 2012, 19:59

Zdo­bywa­nie miłości jest jak gra w szachy - trze­ba z góry prze­widzieć ruchy prze­ciw­ni­ka, aby ro­zeg­rać dobrą partię 

aforyzm • 3 maja 2012, 23:22

Fak­ty dziw­ny jest ta­ki, że uważani jes­teśmy za dob­rych rozmówców, gdy dużo słucha­my, a mało mówimy. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 kwietnia 2012, 16:49

Cza­sami trud­no po­wie­dzieć co jest trud­niej­sze - zro­bić pier­wszy krok czy ut­rzy­mać stałe tem­po mar­szu, aby móc iść ra­mię w ra­mię z naj­lep­szym przy­jacielem - życiem. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 marca 2012, 23:44

Ludzie udają słod­kich, ale po kry­jomu wsy­pują tru­ciznę do naszych serc. Wy­dają się być naszy­mi przy­jaciółmi, a jed­nak pil­nują aby każde­go dnia jad niezauważal­nie roz­chodził się po naszym ciele. Nasz żywot jest [...] — czytaj całość

myśl • 22 listopada 2011, 00:08

Na­wet mądrzy ludzie mają słabość do rzeczy ulotnych... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 15 listopada 2011, 01:05

Je­dyne cze­go te­raz pragnę to bożej miłości...spokoju...samotności 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 listopada 2011, 23:16

Osądza­nie kończy się tam, gdzie roz­poczy­na się wie­dza, zro­zumienie i współczucie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 2 listopada 2011, 01:17
agalinho

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

agalinho

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność